Logotypena förenar församlingarna

Viestintätoimisto St. Hurmos Oy har designat logoserien för Karleby kyrkliga samfällighet.

Det gemensamma elementet i logotyperna utgörs av en ring runt logon. Ringen symboliserar förenande gemenskap.

Karleby kyrkliga församlings logo.Karleby kyrkliga samfällighets logo

Jesus styr församlingen

Samfällighetens logotyp kännetecknas av ett segelfartyg. Skeppet är en traditonell kyrklig symbol och det korsförsedda fartyget symboliserar Jesus som styr församlingen. Ett skepp har också använts för att symbolisera ekumenik och även om man oftast syftar på internationellt samarbete mellan kyrkor, syftar skeppet här på samarbetet mellan församlingarna inom samfälligheten. Anknytningen till havet hänvisar också till samfällighetens geografiska läge och naturen runtomkring.

Karleby finska församlings logo.

Karleby finska församlings logo

Trons och hoppets ankare

Församlingens hemkyrka är Gamlakarleby stadskyrka. Ankaret i logotypen är symbol för kyrkan vars namn är De Profundis – Ur djupet. Logotypen består av ett ankare som höjer sig ur havets djup och ankaret är en traditionell kristen symbol för tro och hopp. Ankaret bildar också ett kors, likt korset på kyrktornet som man ser höja sig högt över stadsbilden i Karleby. 

Karleby svenksa församlings logo.

Karleby svenska församlings logo

De båda kyrkornas profiler symboliserar samarbete

Logon föreställer profilen av sockenkyrkans torn och stadskyrkans tak. Dessa två är mycket bekanta för karlebyborna och kännetecknande för gatubilden i Karleby. Genom att förena profilerna från de båda kyrkorna i församlingen vill vi symbolisera att de två tidigare församlingarna numera fungerar som en gemensam församling.

Kaustby och Ullava församlings logo.

Kaustby och Ullava församlings logo

Korset är det viktigaste

I mitten av logotypen finns ett spikkors, som i trakten traditionellt symboliserat byggandet av kyrkan. De blåa bågarna möts vid korset, dvs. vid kyrkan: två områden förenas till en gemensam församling. I bågarna kan man också se skepnaden av en skyddsängel. 

Kelvio församlings logo.

Kelviå församlings logo

En känd klockstapel

Det centrala i logotypen är den kännspaka klockstapeln som står invid Kelviå kyrka. Den är avbildad snett nerifrån så att klockstapelns ståtliga skepnad förmedlas. Krönet på klockstapeln är kronformat och majestätiskt och kronan står för det eviga livet i den traditionella kristna symboliken.

Lochteå församlings logo.

Lochteå församlings logo

Från fyrbåken strålar ljuset

En stiliserad bild av fyrbåken i Ohtakari med ljuset som strålar från toppen tillsammans med en fisk med formen av vågorna i havet bildar logotypen för Lochteå församling. Fyrbåken leder fiskarna hem från havet och är en utmärkt symbol för församlingen och kyrkan. Fisken symboliserar havets och fiskets betydelse i Lochteås historia och affärsliv samt som en viktig näringskälla. Fisken är också en traditionell symbol för Kristus. 

Halso församlings logo.

Halso församlings logo

Kyrktornet kallar till gudstjänst

Logotypen föreställer kyrktornet avbildat från klockstapelns torn. Kyrktornet har i alla tider varit ett landmärke som med sitt kors kan ses långväga ifrån, och påminna om kyrkans närvaro i vardagen. Kyrktornet tjänstgjorde som klocktorn och kallade människorna till gudstjänst redan innan klockstapeln byggdes år 1882. Den tall som i fordom växte på gravgården illustrerar de karga livsförhållanden som rådde i Halso, särskilt vid den tidpunkt då kyrkan byggdes år 1826, men också församlingsbornas anspråkslösa tro som förlitar sig på Guds nåd.