Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Puheenjohtajan nuija kalenterin päällä.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 27.5.2021

28.5.2021 15.12

MUUTOKSIA HAUTAUKSIIN LIITTYVIIN MAKSUIHIN

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti krematorion palveluhinnaston. Yhtymän seurakuntien alueen vainajien tuhkaus on 200 euroa, ulkopaikkakuntalaisen tuhkaus 350 euroa. Mahdolliset uurnan lähetyskulut yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti 60 euroon.

Lisäksi neuvosto vahvisti yhtymän hautausmaiden hautapalkkien sekä muistomerkkien uudet myyntihinnat. Muistolehdon nimilaatan hinta on 145 e ja hautapalkin hinta 150 euroa/metri. Luovutettujen hautapaikkojen yhteismuistomerkkiin hankittavan muistolaatan uudeksi hinnaksi yhden vainajan tiedoilla vahvistettiin 80 euroa ja kahden vainajan tiedoilla 100 euroa. 
Maksut tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen.

KOIVUHAAN SEURAKUNTAKODIN KIINTEISTÖKAUPPA

Koivuhaan seurakuntakoti on päätetty myydä korkeimman tarjouksen jättäneelle ostajaehdokkaalle 150 000 eurolla. Huutokaupat.com -palvelussa myynnissä olleen seurakuntakodin huutokauppa päättyi 18.5.2021 klo 12. Määräaikaan mennessä 13 eri tarjoajaa jätti kohteesta yhteensä 139 tarjousta. Korkein tarjous oli 112 725 euroa. Ostajaehdokkaan kanssa pidetyn neuvottelun jälkeen tarjoushinnaksi muodostui 150 000 euroa.

Kiinteistökauppa vaatii yhteisen kirkkovaltuuston hyväksynnän ja kirkkohallituksen vahvistuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tarjoushinnan sekä kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä ja alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

WALKER-URKUJEN PYSTYTYS KOKKOLAN KIRKKOON

Kokkolan puukirkkoon vuonna 1881 rakennettujen Walker-urkujen uudelleenpystytykseen kirkon kuoriosaan varataan vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmaan 20 000 euron määräraha urkujen mahdollisen pystytyksen suunnitteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti marraskuussa 2019, että Walcker-urkujen pystyttäminen suunnitellaan Kokkolan kirkon peruskorjaushankkeen kanssa niin, että molempien hankkeiden toteuttamisesta voidaan päättää samanaikaisesti. Peruskorjaushankkeen investointipäätös tehdään yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2021.

Kokkolan kirkko on kirkkolain edellyttämän lausuntomenettelyn piirissä. Romanttistyylisten urkujen pystyttämisestä eri aikakautta edustavan kirkon kuoriin on pyydetty lausunnot niin Museovirastolta kuin kirkon peruskorjaushankkeen arkkitehti- / pääsuunnittelijalta Hanna Lyytiseltä.

Museoviraston mukaan hankkeeseen tulee kiinnittää kirkkointeriööreihin perehtynyt arkkitehti-/pääsuunnittelija, tila-akustiikan asiantuntija, rakennesuunnittelija ja musiikkitiloihin perehtynyt iv-insinööri. Suunnitelmien valmistuttua voidaan laatia myös mahdollisen pystytyksen kustannusarvio. Pääsuunnittelija ei lausunnossaan puolla Walcker-urkujen pystyttämistä Kokkolan kirkkoon.

Varastoituna olleiden ja vuonna 2013 inventoitujen sekä puhdistettujen urkujen uudelleenpystytyshankkeen teknistä toteutusta, taloutta ja aikataulua tulee suunnitella huolellisesti, jotta arvokas omaisuus voisi palvella seurakuntia parhaiten.

VUODEN 2022 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,7 prosenttia. Näin ollen kirkollisveroprosentti pysyisi samalla tasolla kuin kuluvana vuonna 2021.

SÄHKÖISTEN KOKOUSTEN MAHDOLLISTAMINEN

Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos tuli voimaan 15.3.2021. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen muuttamisen siten, että työjärjestyksessä huomioidaan sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus, sekä sähköinen kokouskutsu. Vahvistettu työjärjestys otetaan käyttöön välittömästi.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä päätettiin niin ikään päivittää sähköiset kokoukset sekä sähköisen kokouskutsun mahdollistavaksi.

Myös kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntöä muutetaan niin, että se mahdollistaa sähköisten kokousten järjestämisen sekä sähköisen kokouskutsun. Muutos ehdotetaan otettavaksi käyttöön välittömästi.

SUOSITUS SIDONNAISUUKSISTA ILMOITTAMISEEN KIRKOSSA

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa käyttöön kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti sidonnaisuuksista ilmoittamisen, ja käynnistää ohjesääntöön tarvittavien muutosten valmistelun. Sidonnaisuusilmoituksia aletaan kerätä seuraavan vaalikauden aikana.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisen tavoitteena (Kirkkohallitus 16.3.2021) on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa, ja kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa, olosuhteista syntyvää riskiä sille, että luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, esimerkiksi oma tai läheisen hyöty.

Koska sidonnaisuuksien ilmoittamiseen ei ole laissa säädettyä velvoitetta, ei myöskään toimielimen päätöksellä voida tällaista velvoitetta määrätä. Luottamushenkilö tai johtava viranhaltija voi myös ilmoittaa, ettei hänellä ole sidonnaisuuksia.

Seurakuntayhtymissä sidonnaisuusilmoituksen tulisi antaa seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi on suositeltavaa, että yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on myös läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa, antaisivat sidonnaisuusilmoituksen.

Kirkkoherrojen lisäksi sidonnaisuusilmoitus suositellaan pyydettäväksi johtavilta viranhaltijoilta, joille on delegoitu merkittävää päätösvaltaa tai jotka toimivat säännöllisesti asioiden esittelijöinä.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön tehtävät muutokset hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Muutosta koskeva päätös on alistettava Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olleeseen Kokkolan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön virkaan kauppatieteiden maisteri Jaana Peltoniemen. Varalle valittiin restonomi AMK Mari Lehtiheimo.

Henkilöstöpäällikön virkaa haki hakuajan päättymiseen (10.5.2021) mennessä 16 henkilöä, joista viisi kutsuttiin haastatteluun.

Virka täytetään 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.