Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 26.3.2020

26.3.2020 12.47

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) hyväksyi ja vahvisti 2019 tilinpäätöksen. Vuonna 2019 seurakuntayhtymän tilinpäätös oli 402.000 euroa ylijäämäinen, ylittäen talousarvion 237.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi vajaat 2 milj. euroa, josta metsätalouden tuottoja oli 206.000 euroa. Toimintakulut olivat 10,7 milj. euroa alittaen talousarvion 206.000 eurolla. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 127.000 eurolla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 62 %. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli - 8,7 milj. euroa, 215.000 euroa ennustettua parempi. Vuosikate oli 1,3 milj. euroa.

Kirkollisverotuloja kertyi 10,1 milj. euroa ylittäen talousarvion 51.000 eurolla. Kirkollisverotulojen määrä kasvoi hieman yllättäen 157.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat hyvä työllisyystilanne ja palkkataso. Valtionkorvausta saatiin 991.000 euroa. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vaikuttaa osaltaan kirkollisverokertymään. Kokkolan seurakuntayhtymän alueen seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 40.395 eli 573 jäsentä vähemmän kuin edellisen vuoden lopulla.

Investointeihin käytettiin 1,4 milj. euroa. Suurin investointi oli Kaarlelan kirkon sisäpuolinen perusparannus, jonka kokonaiskustannukset olivat 1,2 milj. euroa. Seurakuntakeskuksen pääkeittiö saneerattiin, Kälviän seurakuntakodin ja seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokoneet uusittiin. Krematoriolle myönnettiin rakennus- ja ympäristöluvat.

Vuoden 2019 aikana päätettiin Halsuan liittymisestä Kokkolan seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta.

Seurakuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Halsuan seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös hyväksyttiin

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Halsuan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antoi sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Lisäksi YKN vahvisti tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 145.768,46 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan. YKN ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta ja oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.

Kari Koskinen valittiin suntio-haudankaivajan toimeen

Avoinna olleen Kokkolan seurakuntayhtymän suntio-haudankaivajan toimen hakuaika päättyi 13.3. Määräaikaan mennessä saatiin 3 hakemusta, joista kaikki kutsuttiin haastatteluun. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota ammattitaitoon, koulutukseen, työalan tuntemiseen, työkoneiden käyttötaitoon ja tekniseen tuntemukseen sekä asiakaspalvelutaitoihin. Lisäksi huomioitiin hakijoiden kotimaisten kielten taito.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Kari Koskisen suntio-haudankaivajan toimeen 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Suntio-haudankaivajan tehtäviin kuuluu osallistua hautausmaan yleisiin kunnossapito- ja asiakaspalvelutehtäviin, haudankaivuutehtäviin, sekä hautausmaasuntion tehtäviin.
Pääasialliset työpisteet ovat Elisabethin ja Annan hautausmaat. Kari Koskisen työkokemus, työalan tuntemus, kielitaito, työkoneiden käyttötaito ja tekninen tuntemus sekä haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia.

Yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Koronapandemian aiheuttamat toimenpiteet

Suomen hallitus on linjannut toimenpiteitä koronapandemian etenemisen lieventämiseksi. Toimenpiteet ovat voimassa 13.4.2020 saakka. Tämän johdosta Kirkkohallitus ja Oulun tuomiokapituli ovat ohjeistaneet seurakuntia. Toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Seurakuntayhtymä on laatinut henkilöstöä koskevaa ohjeistusta. Yhteisesti on sovittu, että työntekijät voivat tehdä suojaustoimenpiteenä etätyötä, pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita tai vuosilomia. Myös palkattomat vapaat ovat mahdollisia. Turvatakseen seurakuntien välttämättömät toiminnot esimies voi tehdä työntekijän tehtävänkuvaukseen muutoksia ottaen huomioon työntekijän koulutuksen ja pätevyyden. Kirkkoherrat ja hallintojohtaja ovat myös sopineet, että työntekijöitä on mahdollista liikutella seurakuntien välillä. Esimiehet sopivat jokaisesta tapauksesta keskenään. Mikäli työtehtävät väliaikaisesti vähenevät tai loppuvat, työnantaja ja työntekijöiden edustajat neuvottelevat lomautuksista.

Seurakunnat ovat omalta osaltaan tehneet toimintaansa koskevia järjestelyjä.

Mahdolliseen yhteistoimintamenettelyn käynnistämiseen palataan seuraavassa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa, joka pidetään 29.4.2020. Silloin on todennäköisesti uusia tietoja pandemian etenemisestä.