Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta

Muutokset paikallisessa koronatilanteessa vaikuttavat Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien tilaisuuksiin ja tapahtumajärjestelyihin. Sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien maksimiosallistujamäärä on rajoitettu 20 henkeen.

Jumalanpalvelukset ja muut tapahtumat

Seurakuntalaisilla on siis mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin vain striimin välityksellä. Kirkot voivat kuitenkin olla auki hiljentymistä varten.
Myös Kauneimmat joululaulut lauletaan tänä vuonna ainoastaan virtuaalisesti.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot noudattavat toistaiseksi voimassa olevia aukioloaikoja. 
Jos alueella siirrytään koronan leviämisvaiheeseen, kirkkoherranvirastot suljetaan. Virastoissa asioidessa suositellaan käytettävän maskia tai visiiriä.

Perhejuhlat ja hautajaiset

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa järjestettävien hautajaisten enimmäisosallistujamäärä on kirkossa sekä haudalla AVI:n määräyksen mukaan 20 henkilöä.

Kastetilaisuuksia ei järjestetä toistaiseksi kodeissa.

Yksityistilaisuuksissa, kuten kastejuhlissa ja hääjuhlissa, jotka järjestetään seurakunnan tiloissa, noudatetaan Soiten suositusta eli enimmäisosallistujamäärä on silloin 10 henkilöä, mahdollinen henkilökunta mukaan lukien.

Pienimuotoisissa tilaisuuksissa kerätään osallistujien yhteystiedot

Sellaisissa seurakuntien tilaisuuksissa, jotka pystytään pienimuotoisesti pitämään (max 20 henkilö), kerätään osallistujien yhteystiedot. Tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen, ja niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Kuorot, kerhot, lounaat ja kahvila

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa suositellaan kuorotoiminnan siirtämistä tauolle 21. joulukuuta saakka. 
Lasten kerhotoiminta jatkuu voimassaolevat turvajärjestelyt huomioiden. Myöskään Hyvän mielen -lounaita Kokkolan seurakuntakeskuksen Alasalissa ei toistaiseksi järjestetä. 
Läntisellä Kirkkokadulla sijaitseva Lähetyssoppi on siirtynyt varhennetulle joulutauolle. Lähetyssoppi avataan vuodenvaihteen jälkeen koronatilanteen salliessa. Seuraa lähetyksen tiedotuksia Kokkola-lehdestä, seurakunnan nettisivuilta tai Lähetyssopen Facebook-sivuilta.

Kaikki rajoitukset ovat voimassa 21. joulukuuta saakka.

Päivitetty 4.12.2020

Uutislistaukseen

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 26.3.2020

26.3.2020 12.47

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) hyväksyi ja vahvisti 2019 tilinpäätöksen. Vuonna 2019 seurakuntayhtymän tilinpäätös oli 402.000 euroa ylijäämäinen, ylittäen talousarvion 237.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi vajaat 2 milj. euroa, josta metsätalouden tuottoja oli 206.000 euroa. Toimintakulut olivat 10,7 milj. euroa alittaen talousarvion 206.000 eurolla. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 127.000 eurolla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 62 %. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli - 8,7 milj. euroa, 215.000 euroa ennustettua parempi. Vuosikate oli 1,3 milj. euroa.

Kirkollisverotuloja kertyi 10,1 milj. euroa ylittäen talousarvion 51.000 eurolla. Kirkollisverotulojen määrä kasvoi hieman yllättäen 157.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat hyvä työllisyystilanne ja palkkataso. Valtionkorvausta saatiin 991.000 euroa. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vaikuttaa osaltaan kirkollisverokertymään. Kokkolan seurakuntayhtymän alueen seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 40.395 eli 573 jäsentä vähemmän kuin edellisen vuoden lopulla.

Investointeihin käytettiin 1,4 milj. euroa. Suurin investointi oli Kaarlelan kirkon sisäpuolinen perusparannus, jonka kokonaiskustannukset olivat 1,2 milj. euroa. Seurakuntakeskuksen pääkeittiö saneerattiin, Kälviän seurakuntakodin ja seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokoneet uusittiin. Krematoriolle myönnettiin rakennus- ja ympäristöluvat.

Vuoden 2019 aikana päätettiin Halsuan liittymisestä Kokkolan seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta.

Seurakuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Halsuan seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös hyväksyttiin

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Halsuan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antoi sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Lisäksi YKN vahvisti tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 145.768,46 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan. YKN ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta ja oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.

Kari Koskinen valittiin suntio-haudankaivajan toimeen

Avoinna olleen Kokkolan seurakuntayhtymän suntio-haudankaivajan toimen hakuaika päättyi 13.3. Määräaikaan mennessä saatiin 3 hakemusta, joista kaikki kutsuttiin haastatteluun. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota ammattitaitoon, koulutukseen, työalan tuntemiseen, työkoneiden käyttötaitoon ja tekniseen tuntemukseen sekä asiakaspalvelutaitoihin. Lisäksi huomioitiin hakijoiden kotimaisten kielten taito.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Kari Koskisen suntio-haudankaivajan toimeen 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Suntio-haudankaivajan tehtäviin kuuluu osallistua hautausmaan yleisiin kunnossapito- ja asiakaspalvelutehtäviin, haudankaivuutehtäviin, sekä hautausmaasuntion tehtäviin.
Pääasialliset työpisteet ovat Elisabethin ja Annan hautausmaat. Kari Koskisen työkokemus, työalan tuntemus, kielitaito, työkoneiden käyttötaito ja tekninen tuntemus sekä haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia.

Yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Koronapandemian aiheuttamat toimenpiteet

Suomen hallitus on linjannut toimenpiteitä koronapandemian etenemisen lieventämiseksi. Toimenpiteet ovat voimassa 13.4.2020 saakka. Tämän johdosta Kirkkohallitus ja Oulun tuomiokapituli ovat ohjeistaneet seurakuntia. Toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Seurakuntayhtymä on laatinut henkilöstöä koskevaa ohjeistusta. Yhteisesti on sovittu, että työntekijät voivat tehdä suojaustoimenpiteenä etätyötä, pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita tai vuosilomia. Myös palkattomat vapaat ovat mahdollisia. Turvatakseen seurakuntien välttämättömät toiminnot esimies voi tehdä työntekijän tehtävänkuvaukseen muutoksia ottaen huomioon työntekijän koulutuksen ja pätevyyden. Kirkkoherrat ja hallintojohtaja ovat myös sopineet, että työntekijöitä on mahdollista liikutella seurakuntien välillä. Esimiehet sopivat jokaisesta tapauksesta keskenään. Mikäli työtehtävät väliaikaisesti vähenevät tai loppuvat, työnantaja ja työntekijöiden edustajat neuvottelevat lomautuksista.

Seurakunnat ovat omalta osaltaan tehneet toimintaansa koskevia järjestelyjä.

Mahdolliseen yhteistoimintamenettelyn käynnistämiseen palataan seuraavassa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa, joka pidetään 29.4.2020. Silloin on todennäköisesti uusia tietoja pandemian etenemisestä.