Uutiset

Kaksi kolmesta pitää kirkon roolia tärkeänä

Julkaistu: 06.02.2020

 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2019 lopussa noin 3 792 000 henkilöä, mikä tarkoittaa 68,6 prosentin osuutta Suomen väestöstä. Vuotta aiemmin vastaavat jäsenluvut olivat 69,7 prosenttia eli 3 848 000 henkilöä.

Suomalaisten yleisimmät perusteet kirkon jäsenyydelle liittyvät kirkollisiin toimituksiin ja perinteisiin. Tämä ilmenee Kirkon tutkimuskeskuksen teettämästä Gallup Ecclesiastica 2019 -kyselystä, jossa tiedusteltiin kirkon jäsenyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Osallistuminen kaste-, hää- tai hautajaistilaisuuksiin oli 81 prosentille vähintään melko tärkeä syy kuulua kirkkoon.

Kirkollisten juhlapyhien kristillistä perinnettä piti tärkeänä jäsenyyden syynä reilut kolme neljäsosaa (76 %) kirkon jäsenistä.

Aiemmissa kyselyissä kirkon auttamistyö on ollut perinnesyiden lisäksi keskeisin jäsenyyden syy, mutta nyt vain puolet perusteli kirkon jäsenyyttä kirkon auttamistyön tukemisella.

Suomalaisten yleisimmät perusteet kirkon jäsenyydelle liittyvät kirkollisiin toimituksiin ja perinteisiin, ilmenee Kirkon tutkimuskeskuksen teettämässä kyselystä. Kuva: Pixabay

Kaksi kolmesta kirkon jäsenestä koki kirkon roolin tärkeäksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän perusteeseen voi kuulua kirkon ottama rooli yhteiskunnallisena keskustelijana ja epäkohtiin puuttujana, mutta myös kirkon tekemä työ heikompiosaisten auttamiseksi. Reilut 40 prosenttia kirkon jäsenistä piti kirkon uskoa ja kuulumista kristittyjen yhteisöön tärkeitä syinä jäsenyydelle.Kirkon jäsenyyteen sitoutuminen on kyselyn mukaan edelleen kohtalaisen vahvaa.
Yli puolet jäsenistä (53 %) ei ole ajatellut kirkosta eroamista. Ikäsidonnaiset erot ovat kuitenkin huomattavia: yli 65-vuotiaista noin neljännes oli vahvasti jäsenyyteen sitoutuneita, kun alle 40-vuotiailla osuus oli seitsemän prosentin luokkaa.

Kirkosta eroamista harkitsevia ja jäsenyyteen heikoimmin sitoutuneita oli neljäsosa jäsenistä, mutta alle 30-vuotiaista lähes 40 prosenttia.Viime vuoden aikana kirkon jäseneksi liittyi reilut 16 200 henkilöä, ja noin 56 000 suomalaista luopui kirkon jäsenyydestä.

Edellisvuosien tapaan kirkosta erosivat erityisesti 20–29-vuotiaat (32 % eronneista), kun taas liittyjissä 30–39-vuotiaat (26 % liittyneistä) oli suurin ikäryhmä.

Vuoden 2019 aikana alle 1-vuotiasta 28 352 sai kasteen. Kirkon jäsenistä kuoli 43 856.

Vuoden 2018 lopussa kirkkoon liittyneitä oli vastaavasti 16 700, kirkon jäsenyydestä erosi noin 58 000 henkilöä. Kastettuja oli 30 892 ja kuolleita 44 700.

Keskeisimmät kirkkoon liittymissyyt ovat kaikilla yli 15-vuotta täyttäneillä samat: kirkolliset toimitukset (42 %), juhlapyhien kristillinen perinne (29 %) ja kirkon tärkeä yhteiskunnallinen rooli (21 %).

Teksti: Kirkon viestintä