Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 6.2.2019

Julkaistu: 06.02.2019

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 6.2.2019

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii vuosina 2019–2020 kirkkoherra Juha Haapaniemi. Varapuheenjohtajaksi yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 24.1.2019 Hannu Kuusniemen.

BERNT SLOTTE HAUTAUSMAAN TYÖNJOHTAJAN VIRKAAN

Avoinna olleeseen hautaustoimen työnjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 10 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota ammattitaitoon, koulutukseen, työalan tuntemiseen, kokemukseen esimiestyöstä, työkoneiden käyttötaitoon ja tekniseen tuntemukseen sekä asiakaspalvelutaitoihin. Lisäksi huomioitiin hakijoiden kotimaisten kielten taito.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen ja Kokkolan suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostojen lausuntojen pohjalta Bernt Slotten hautausmaan työnjohtajaksi 1.3.2019 alkaen. Työnjohtajan tehtäviin kuuluu Elisabethin hautausmaan työnjohtotehtävien lisäksi kunnossapito- ja asiakaspalvelutehtäviä.

MARI HAUTAMÄKI TIETOSUOJAVASTAAVAN TEHTÄVÄÄN

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.
Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, siten myös seurakuntia. Seurakunnilla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava.
Oulun hiippakunnan seurakuntien yhteisenä tietosuojavastaavana on toiminut tuomiokapitulin nimittämä Kristiina Harjuautti 1.3.2018 alkaen. Hänen määräaikainen työnsä päättyy 28.2.2019, minkä jälkeen seurakuntien on nimitettävä toinen henkilö tietosuojavastaavaksi. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei palkkaa enää henkilöä vastaavaan tehtävään.
Kokkolan seurakuntayhtymän tietosuojatyöryhmä - Heli Vepsäläinen, Kristina Holm, Susanna Herlevi, Jouni Sirviö ja Helinä Marjamaa - on selvittänyt useita eri vaihtoehtoja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamiseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi työryhmän esityksen mukaisesti yhtymän tietosuojavastaavan tehtävään yhtymän osa-aikaisen (50 %) tiedottajan, BBA-tradenomi Mari Hautamäen. Tietosuojavastaavan tehtävä on osa-aikainen (50 %) ja määräaikainen 1.3.2019-29.2.2020.
Myös alueen muilta seurakunnilta tiedustellaan halukkuutta nimetä Kokkolan seurakuntayhtymän palkkaama tietosuojavastaava oman seurakuntansa tietosuojavastaavaksi ja osallistua kustannuksiin jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.

JANI NIKULA JATKAA SUNTIONA 

Jani Nikula toimii vs. suntiona Kälviän ja Lohtajan seurakunnissa. Hänen kanssaan on tehty myös oppisopimus suntion ammattitutkinnon suorittamisen ajaksi. Hänen työsuhdettaan jatkettiin 31.12.2019 saakka. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Jani Nikulalalle sivutoimiluvan yritystoimintansa jatkamiseen sekä taksityössä toimimiseen. Toiminta ei haittaa työtehtävien asianmukaista hoitamista, eikä kyse ole työtehtävien kanssa kilpailevasta toiminnasta.

LAUSUNTOPYYNTÖ SEURAKUNNILLE HALSUAN SEURAKUNNAN LIITTÄMISESTÄ YHTYMÄÄN

Oulun tuomiokapitulin aloitteesta käynnistettiin vuonna 2018 neuvottelut Halsuan seurakunnan liittämisestä Kokkolan seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta. Halsuan seurakunnan kirkkovaltuusto on jo tehnyt oman päätöksensä Kokkolan seurakuntayhtymään liittymisestä.
Halsuan liittyminen Kokkolan seurakuntayhtymään vaikuttaisi hallintoon siten, että Halsuan seurakunnasta tulisi yhteiseen kirkkovaltuustoon kolme edustajaa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano on tällä hetkellä 11 jäsentä + puheenjohtaja + varapuheenjohtaja.
Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto, ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen, joka koskee perussäännön muuttamista. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta 19.2.2019 mennessä lausunnot Halsuan seurakunta liittämisestä Kokkolan seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta, Kokkolan seurakuntayhtymän perussäännöstä, Halsuan seurakunnan omaisuusluettelosta sekä yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanosta.
Päätös Halsuan liittymisestä yhtymään tuodaan yhteiselle kirkkovaltuustolle maaliskuussa 2019.

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT JOHTOKUNTIIN

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi vuosiksi 2019–2020 seuraavat edustajat johtokuntiin: sairaalasielunhoidon johtokuntaan Paula Pensaari, Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan Mauri Autio, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan Pentti Hyyppä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston nimeämällä jäsenellä on oikeus olla johtokuntien kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei oikeutta päätösten tekemiseen.

JÄSENET TIEDOTUSTYÖRYHMÄÄN

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi vuosiksi 2019-2020 tiedotustyöryhmän, jossa on edustus yhtymän kaikista seurakunnista: Hannu Kuusniemi (puheenjohtaja) Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta, Rolf-Erik Mäkelä Kokkolan ruotsalaisesta seurakunnasta, Satu Järvenpää Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta, Helvi Syrjälä Kälviän seurakunnasta ja Vuokko Orjala Lohtajan seurakunnasta. Varajäseneksi valittiin Mika Sarkkinen suomalaisesta seurakunnasta; ruotsalaista seurakuntaa edustava varajäsen valitaan myöhemmin.
Viestintäpäällikkö toimii tiedotustyöryhmän kokouksissa esittelijänä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, kirkkoherroilla ja hallintojohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

JÄSENET KUVATAIDETYÖRYHMÄÄN

Yhtymän kuvataidetyöryhmään vuosiksi 2019–2020 valittiin puheenjohtajaksi Auli Palosaari ja jäseniksi Liisa Haapaniemi, Johan Candelin ja Esa Tiainen sekä varajäseneksi Merja Passoja. Työryhmän sihteerinä toimii yhteisen kirkkoneuvoston määräämä viranhaltija henkilöstöpäällikkö Kristina Holm.
Kuvataidetyöryhmä huolehtii yhteisen kirkkoneuvoston apuna seurakuntayhtymän taidehankinnoista ja taideteoksista työryhmän toimintaohjeen mukaisesti.

ANTTI LAPINOJA LAPSIASIAHENKILÖKSI LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIRYHMÄÄN

Lapset ja nuoret on huomioitava kaikessa kirkon päätöksenteossa. Kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutuksen arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita. Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.
LAVAa ei tehdä yksittäisten lasten näkökulmasta vaan lapsia ja nuoria tarkastellaan ryhminä. Arvioinnissa huomioidaan välittömät ja välilliset vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset. Lapsivaikutuksen arvioinnin kohteena ovat ne asiat, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
LAVAn tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.
Kokkolan seurakuntayhtymään on perustettu ryhmä, joka koostuu lapsiasia-henkilöistä. Ryhmä on sopinut yhteiset menettelyt lapsivaikutusten arvioinnin toteutukselle ja se toimii tarvittaessa apuna lapsivaikutusten arviointiprosessissa. Kukin seurakuntaneuvosto valitsee ryhmään työntekijän ja vapaaehtoisen/ luottamushenkilön. Myös yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ryhmään lapsiasiahenkilöksi vapaaehtoisen/luottamushenkilön. Ryhmän vetäjänä toimii Sirpa Karjalainen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Antti Lapinojan lapsiasiahenkilöistä koostuvaan ryhmään.

LEENA HANKANIEMI PORKOLAN RAHASTON HALLITUKSEEN

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Leena Hankaniemen edustajakseen Porkolan rahaston hallitukseen.
Kälviän seurakunnan nimeämät edustajat Porkolan rahaston hallitukseen ovat Irja Kivistö ja Oiva Isolankila.
Porkolan rahasto perustuu testamenttimääräykseen, jonka mukaisesti omaisuudesta on perustettu Jenny ja Eemeli Porkola -niminen rahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea Kälviän seurakunnan seurakuntatyötä ja lähetystyötä sekä Suomen Raamattuopiston Säätiön (ent. Kauniaisten Raamattuopisto) työtä.

JÄSENET SIJOITUSRYHMÄÄN

Kokkolan seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan tavoitteena on kertyneen pääoman turvaaminen ja kartuttaminen sekä investointeihin varautuminen. Sijoittamisessa noudatetaan yleistä varovaisuuden periaatetta ja riskitason tulee olla maltillinen.
Sijoitusryhmään ei ole nimetty erikseen seurakuntien edustajia, vaan jäsenet edustavat seurakuntayhtymää. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi sijoitusryhmään seuraavat edustajat: Esko Hautamäki, Vilhelm Kankkonen, Sten Åström, hallintojohtaja ja talouspäällikkö. Ryhmää voidaan myöhemmin täydentää kirkkoneuvoston päätöksellä.

EDUSTAJAT KIRKON MEDIASÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON 

Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti Kokkolan seurakuntayhtymän edustajaksi Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon vuodeksi 2019 Lisen Forsgårdin ja varajäseneksi Hannu Kuusniemen.
Kirkon mediasäätiö on 24 evankelisluterilaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä kirkkohallituksen vuonna 2005 perustama säätiö. Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.