Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 12.10.2017

Julkaistu: 12.10.2017

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 12.10.2017

LEIRIKESKUKSINA JATKAVAT VASIKKASAARI, TORSÖ JA NUOLINEN

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti toukokuussa 2016 leirikeskustyöryhmän, jonka tehtävänä oli laadituttaa ulkopuolisella asiantuntijalla vuoteen 2030 ulottuva tarveselvitys. Selvityksestä tulee ilmetä kokonaistaloudellisesti edullisin tapa järjestää Kokkolan seurakuntayhtymän leiritoiminta.

Tarveselvitys teetettiin Arkkitehtitoimisto Paloranta Oy:llä. Selvitys sisälsi kolme erilaista vaihtoehtoa leirikeskusten kehittämiseksi. Selvityksestä pyydettiin seurakuntaneuvostoilta lausunnot ottaen huomioon kiinteistöjohtokunnan ehdotus, että leiritoiminta keskitetään Vasikkasaareen, Torsöhön ja Nuoliseen.

Toukokuussa 2017 yhteinen kirkkoneuvosto pyysi leirikeskusvaraustyöryhmää luonnostelemaan vuoden 2018 leiritoimintasuunnitelman pohjalta selvityksen, miten seurakuntayhtymän seurakuntien leiritoiminta mahtuu kolmeen leirikeskukseen.Työryhmän selvityksen mukaan leirit mahtuvat kolmeen leirikeskukseen.
Leirikeskusvaraustyöryhmään kuuluvat Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta Tatu Koutonen, Sirpa Karjalainen ja Mervi Keränen, Kokkolan ruotsalaisesta seurakunnasta Per Stenberg, Peter Silfverberg, Erik Lindqvist ja Tuija Nygård, Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta Minna Varila ja Kai Tikkakoski, Kälviän seurakunnasta Sirpa Klapuri ja Markku Hekkala sekä leirikeskusten edustajana Vasikkasaaren leirikeskuksesta Riitta Hautaniemi sekä ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana Mari Lehtiheimo.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pitkän keskustelun jälkeen edetä leirikeskusselvityksen sen vaihtoehdon mukaisesti, jossa leirikeskuksina jatkavat Vasikkasaari, Torsö ja Nuolinen. Soldatskärin kesäkoti ei ole enää käytössä 1.9.2018 jälkeen.
Pirskerin leirikeskusalueen rantakaavan muutos laitetaan vireille ja sitä varten varataan määräraha vuoden 2018 talousarvioon.

KESKUSREKISTERIN PÄÄLLIKÖN VIRKA HAKUUN

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti julistaa keskusrekisterin päällikön viran haettavaksi. Se nimesi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön valmistelemaan valintaprosessia. Virka on kokoaikainen.

Kokkolan keskusrekisteri perustettiin vuoden 2017 alusta. Se toimii hajautetusti Kokkolan seurakuntayhtymän alueella ja hoitaa yhtymään kuuluvien viiden seurakunnan jäsenrekisteriä, avioliiton esteiden tutkinnat, virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä kirkollisten toimitusten (kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen). rekisteröinnit.
Tämän vuoden aikana on selvitetty Kokkolan rovastikunnan alueen muiden seurakuntien kiinnostusta liittyä keskusrekisteriin.

Heli Vepsäläinen on hoitanut päällikön virkaa määräaikaisesti ja osa-aikaisesti (60 %). Määräaika päättyy 31.12.2017. Johtoryhmä puoltaa hallintojohtajan esitystä, että virka julistetaan haettavaksi 1.1.2018 alkaen.

Kelpoisuusehtona keskusrekisterin päällikön virkaan on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alan työtehtävistä. Lisäksi viranhaltijalta vaaditaan toisen kotimaisen kielen erinomaista ja toisen ainakin tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

MAA-AINEKSEN OTTOSOPIMUS RAUMAN KONE OY:N KANSSA HYVÄKSYTTIIN

Yhteinen seurakuntaneuvosto hyväksyi sopimuksen, jolla Rauman Kone Oy saa luvan maa-aineksen ottoon Kokkolan seurakuntayhtymän omistamalla metsätilalla Kaustisen kunnassa. Perämetsä 236-401-1-204-niminen tila sijaitsee lähellä Vetelin rajaa Valtatie 13:n lounaispuolella. Lähimpiin asumuksiin on noin 2,5 kilometriä. Palstalla on suoritettu avohakkuu, ja alue on kalliopinnan läheisyydestä johtuen murskeen ottamiseen sopiva paikka.

Käytettävä alue on kooltaan noin 2,5 hehtaaria. Siitä osa on ns. läjitysaluetta ja noin puolet varsinaista louhosaluetta. Arvioitu louhittava ainesmäärä on 250.000 tonnia.
Käyttöaika (aineksen ottoaika) on arviolta 10 vuotta, ja aineskorvaus suoritetaan vuosittain otetun murskemäärän mukaan. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan maa-aines- ym. luvista, alueen aitaamisesta ja tien kunnossapidosta, siten kuin tieosakaskunta sitä edellyttää.
Murskeen oton päätyttyä urakoitsija sitoutuu ennallistamaan alueen tasoittamalla louhos maansiirtotöistä syntyneillä raakamailla ja louhoksen jätemateriaalilla.
Hanke oli 25.9.2017 esillä seurakuntayhtymän metsäalueista vastaavan metsätyöryhmän kokouksessa, joka puolsi tehtävää sopimusta.